Ga naar de inhoud
 • Betalen
 • Retour service
 • Verzorging
 • Sieraden dokter
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy beleid

Betalen:

In de shop kun je onder andere betalen met  IDeal,  Pay-pal , Apple pay, VVV bonnen, Sofort, Bancontact, KBC/CBC Payment Button, INGHome’Pay, Visa, Mastercard en veel meer.

 

Deze betalingen worden voor ons uitgevoerd door Mollie. www.mollie.com/nl/

Als het niet mogelijk is om via deze wegen te betalen neem dan contact op met info@funfetti.nl dan zoeken we samen naar een oplossing.


Retour service:

Volgens de Regeling inzake de Verkoop op Afstand, beschikken de klanten van de Europese Unie over 14 werkdagen om het recht van afstand op uw order bij FunFetti uit te oefenen. Alvorens een pakket retour gestuurd kan worden dient u contact op te nemen met  info@funfetti.nl. Na aanleiding van uw retourmelding ontvangt u een e-mail met een retour nummer en de volledige retourneringsprocedure.

Voorwaarden retourneren:

 • De order dient teruggestuurd te worden binnen de 30 dagen vanaf de datum van ontvangst pakket, de kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de rekening van de klant. Zie www.postnl.nl voor meer informatie over de tarieven van verzenden. 
 • Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat, ongedragen en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren.
 • Een kopie pakbon dient meegestuurd te worden in de verpakking.
 • Retourzendingen zijn altijd voor risico van de koper.
 • De verwerkingstijd van een retourzending is maximaal 10 werkdagen.

Let op! Op maat gemaakte producten, zoals bijvoorbeeld huisnummers, letters, , etc. kunnen niet geretourneerd worden.


 

Verzorging:

De verzorging van je sieraden.

Om uw accessoires in de goede conditie te houden, houdt u dan aan de behandelingen
zoals hieronder beschrevenLees en volg de instructies nauwkeurig.

Voor alle accessoires van FunFetti geldt:
 Na elk gebruik voorzichtig schoonmaken met een zachte doek.
 Houd uw sieraden droogschoon en altijd opgeborgen in een sieradenkistje.

PVC / PU
 Houd uit de buurt van vuur en hitte bronnen
 Let op dat de inkt of geverfd producten (zoals denim) af kan geven op het product.
 Houd er rekening mee dat vloeistoffen zoalsparfumwaterzeepcosmeticachemicaliën, zweetetc. zal vlekken.
 Uv-stralen verkleuren het product.

Email / epoxyhars / Acryl
 Ga er altijd voorzichtig mee om zo kun je krassen en beschadigingen voorkomen.

Hout
 Sommige extreme omstandigheden in het klimaat zoals droogte of vochtigheid zal de kwaliteit van de producten beïnvloeden.
 Hout is een breekbaar materiaal ga er voorzichtig mee om.
 Vanwege de aard van het materiaalunieke onvolkomenheden van het hout verschilt per stuk.Metal / Plating
 Verkleuring van de producten kan gebeuren na verloop van tijd en zal nog erger worden door factoren zoals
waterzeepzweetparfumcosmeticaen oliën.
 Veeg de producten met een zachte doek na elk gebruik schoon.
 Vanwege de zachtheid van het materiaal kunnen krassen optreden.
– Gebruik geen polijst producten.Plastic Pearl / Glas Pearl
Dit zijn materialen gemaakt van kunststof of glas met parel coating.
 Voorzichtig behandelen om beschadigingen en verkleuring te voorkomen.
 Gelieve niet de producten te gebruiken in de zee, een spa en tijdens het sporten.
 Gelieve droog en schoon houden van de materialen om beschadiging te voorkomen.String / Lint / Kant
 Voor deze delicate materialen zorg er goed voor om schade of vlekken te voorkomen.
 Als de materialen nat wordenkan de kleur afgeven op andere items.
 Houd uit de buurt van vocht, regen, olie, en cosmetica.Leer
 Wanneer leer nat wordt, kan de kleur afgeven op andere items.
 Uit de buurt van vloeistoffen, zoals vocht, regenolieen cosmetica.

Tas / Pouch
 Houd de tas schoon en bewaar deze op een droge plaats om de kwaliteit en de vorm te houden.
 Voor producten met magnetische haken, pas op met contact met creditcards etc..
 Gelieve niet te wassenVeeg schoon met een vochtige doek.
 Let op dat de inkt of geverfd producten (zoals denimkan afgeven op het product.


Sieraden dokter:

Sieraden zijn kwetsbaar en vaak ook dierbaar. Slechte combinatie. Daarom bieden wij de sieraden dokter aan.
De sieraden dokter kan al je sieraden bij Toois, Unicorn Sorbet en FunFetti gekocht voor een kleine vergoeding voor je repareren.
Stuur ons een e-mail met een foto van je sieraad en vermeld zo duidelijk mogelijk wat de schade is. Wij zullen de schade beoordelen en de vergoeding vaststellen.
Als je het ermee eens bent sturen we je een email met factuur en het adres waar je je dierbare sieraden naar toe kan sturen.

Op deze manier kan je nog langer genieten van je mooie sieraden.  info@funfetti.nl


Algemene Voorwaarden:
Algemene Verkoopvoorwaarden van FunFetti gevestigd Lopikerweg west 26, te Lopik (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel te Rotterdam: 24452564; BTW nummer NL001623642B54) betreffende alle door FunFetti te verkopen producten. Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 24452564 gedeponeerd te griffie van de Rechtbank te Rotterdam Kamer van Koophandel Rotterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FunFetti zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FunFetti worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FunFetti ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van FunFetti zijn vrijblijvend en FunFetti behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FunFetti. FunFetti is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FunFetti dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde producten worden aangeboden inclusief BTW in EURO’s en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient direct te geschieden zonder korting of compensatie via iDEAL of andere vorm van voorruitbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces te weten per iDEAL of bankoverschrijving. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van FunFetti.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door FunFetti bent u een bedrag van vijfendertig euro (€ 35,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien FunFetti haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijfenzeventig euro (€ 75,00) bedragen, onverminderd de bevoegdheid van FunFetti om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is FunFetti gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen, tenzij door FunFetti anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3 PostNL doet 2 afleverpogingen. Indien de ontvanger niet aanwezig is, zal het pakket bij de buren worden afgegeven. Middels een briefje zal u door PostNL hiervan op de hoogte gesteld worden. Mocht dit ook niet gelukt zijn, dan kunt u het pakket samen met een geldig identificatiebewijs binnen 3 weken ophalen op het postkantoor.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan FunFetti verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door FunFetti geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 FunFetti garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3 Alle door FunFetti gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. blijven eigendom van FunFetti en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. Op de site, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7.2 De artikelen van FunFetti zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar. Schade ontstaan door verkeerd gebruik, misbruik of allergische reactie van FunFetti producten zijn niet op ons te verhalen.

7.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u FunFetti daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FunFetti de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.5 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering aan FunFetti te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval uitsluitend en alleen geaccepteerd na schriftelijk overleg en met onze schriftelijke goedkeuring. Teneinde misbruik van deze garantie te voorkomen zal onze goedkeuring alleen worden verstrekt indien een beroep wordt gedaan op deze garantie op grond van algemeen acceptabele oorzaken en/of voorwaarden. Retourzendingen binnen het kader van deze garantie worden alleen geaccepteerd indien onbeschadigd, geheel compleet, in originele verpakking en verzonden met TNT-Post. Het orderbedrag wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen door FunFetti terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en FunFetti, dan wel tussen FunFetti en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en FunFetti, is FunFetti niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FunFetti.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FunFetti in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FunFetti gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FunFetti kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan FunFetti schriftelijk opgave doet van een adres, is FunFetti gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan FunFetti schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door FunFetti gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FunFetti deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FunFetti in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FunFetti vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 FunFetti is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@funfetti.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.

11.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Rotterdam 2009.


Privacy beleid:

FunFetti respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. FunFetti zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

FunFetti gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij FunFetti zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op, hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij FunFetti een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

FunFetti verkoopt uw gegevens niet
FunFetti zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. FunFetti gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij FunFetti geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van FunFetti, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Facebook

Op het moment dat u de facebook button gebruikt wordt er informatie naar facebook gestuurd. Het gebruik van de facebook button is ten alle tijden op eigen risico.


Contact:

info@funfetti.nl